ضرورت مديريت انرژي الكتريكي

يكي از اهداف استراتژيك بخش انرژي الكتريكي كشور، مصرف انرژي به شكل بهينه و مناسب آن مي باشد. از آنجائيكه ظرفيت توليد انرژي الكتريكي با توجه به هزينه سنگين سرمايه گذاري در آن محدود مي باشد، لذا افزايش ميزان بهره وري از ظرفيت روشهاي مديريت و صرفه جوئي انرژي الكتريكي موجود در كشور تأثير بسيار مطلوبي در زمينه هزينه و سرمايه گذاري در بخش توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي را بدنبال خواهد داشت.
يكي از ابزارهاي مطرح در اين بخش، استفاده از روش هاي مديريت بار و انرژي است . لذا معرفي مديريت بار و اهداف آن با استفاده از بررس ي هاي انجام شده در صنايع مختلف كشور ضرورت دارد.
صرفه جويي و مديريت انرژي در سيستم هاي الكتريكي منافع ناشي از اقدامات صرفه جوئي در عين حالي كه به سود صنايع كشور اس ت در ارتقاء اقتصاد ملي و امكان بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي ناشي از عدم سرمايه گذاري هاي كلان در بخش عرضه انرژي مفيد خواهد بود.
در مورد انرژي الكتريكي شامل توان مصرفي در اوقات پرباري بويژه قله مصرف (نقطه اوج( و همينظور كاهش انرژي واحد توليد با توجه به شرايط تكنيكي و تكنولوژيكي در بخش صنعت كشور بدليل مديريت پذيري بهتر در قالب اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت مي تواند مؤثر بوده و باعث كاهش اختلاف بار پيك و پايه شود.